Entreprenadverksamhet är vår hemmaplan.

Vår entreprenadverksamhet

Vi leder såväl större som mindre byggentreprenader och är vana med att jobba mot offentliga och privata beställare i olika entreprenadformer. Bland våra referensobjekt finns skolor, förskolor, flerbostadshus, badhus och brandstationer. Vi har också stor erfarenhet av om- och tillbyggnationer i befintliga fastigheter. Med egna hantverkare och tjänstemän i hela ledet kan vi bistå beställaren med allt från projektering till färdig produkt.

Vår styrka

Vår styrka är vår egen organisation där vi tar ett helhetsansvar i varje projekt vi utför. Under åren har vi byggt upp en gedigen kompetens genom hela ledet, från tidigt idéstadie fram till färdig produkt. Beställaren ska alltid känna sig trygg med att förlita sig till vår kompetens genom projektets samtliga faser. Vårt mål är att varje genomfört projekt ska kunna ses som vårt bästa referensprojekt och bygga ett förtroende hos våra beställare

Vår styrka

SAMVERKANSMODELL

Med en genomgående kompetens över hela ledet har vi utvecklat en samverkansmodell där vi i nära samarbete med beställare utför framgångsrika samverkansprojekt. Tillsammans med beställaren bildar vi en projektorganisation som bygger på lagspel, tydliga gemensamma mål och taktik. Samverkan främjar en öppenhet och innovation som bidrar till att effektivt driva varje projekt. Genom projekt i partnering/samverkan kan vi tillsammans minimera risker och skapa en trygghet för projektets fortskridande.

SAMVERKANSMODELL

Produktivitet

Vi har lång erfarenhet från genomförda projekt i både egen regi och externa projekt. I enlighet med vår processmodell arbetar vi kontinuerligt med att optimera varje projekt för att uppnå en kostnadseffektivitet. Störst erfarenhet och kompetens inom bolaget utgörs av halvprefabricerad stomme med skalbetongväggar och plattbärlag där vi har nyckeltal som redovisar goda marginaler.

Internt har vi även kompetens och resurser för hela VS-entreprenaden. Med egen personal genom produktionsledet för bl.a. stom- och invändiga arbeten har vi bra kontroll på tidsåtgången och den resurssättning som behöver till för att uppnå en hög produktivitet. Vi arbetar alltid efter att ha en platt organisation för att uppnå en transparens och öppenhet inom varje projekt.  I ett tidigt stadie arbetar vi genomgående med en tidsstyrning med tydliga tidplaner samtidigt som vi premierar att involvera utvalda samarbetspartner och leverantörer. Flertalet av utförda projekt har utgjorts av denna produktionsmetod då vi anser att vi kan uppnå en hög produktivitet

Produktivitet

Kontakta oss så berättar vi mer