DET HÄR ÄR VI

Credentia är ett bygg- och fastighetsbolag som arbetar med samhälls- och projektutveckling. Företaget är väletablerat, har ett 90-tal personer anställda och är baserat i Norrtälje där vi är branschledande. Verksamhet bedrivs även i Östhammar, Österåker, Sigtuna, på Lidingö och på flera platser inom Stor-Stockholmsområdet.

I dagsläget producerar vi årligen drygt 200 lägenheter i egen regi och har en projektportfölj om ca 1 000 byggrätter. Vår ambition är att producera bostäder ”från ax till limpa” utifrån ett ekonomiskt och socialt ansvarstagande och på så sätt bidra till att utveckla dagens och framtidens samhälle. Vår önskan är att verka och bidra till stadsutvecklingen inom områden med god tillväxt och vi strävar alltid efter att vara en aktiv samarbetspartner till kommuner och andra aktörer. Vi ser möjligheter i exploateringsbara markområden, oavsett form, och förädlar dessa till nya attraktiva och levande stadsdelar. Detta, kombinerat med våra tydliga mål för hållbart byggande, skapar goda förutsättningar för människor att leva i ett samhälle som skänker god livskvalitet.

Credentia är sedan 2013 ett helägt bolag i koncernen Tagehus, ett tredje generationens familjeföretag, verksamt främst inom bostads- och fastighetsbranschen. Med Tagehus som en stabil och engagerad ägare skapas förutsättningar för oss på Credentia att långsiktigt utveckla vår kärnverksamhet.

Här hittar du vår företagspresentation.

SÅ HÄR ARBETAR VI

Vi anser att bostads- och samhällsutveckling främst handlar om att, med individen i centrum, skapa förutsättningar för en trygg och hållbar boende- och livsmiljö och just detta arbetar vi på Credentia aktivt för att bidra till.

cre_broschyr_160826_sida_3_bild_0001

Genom att ständigt sträva efter att minska den miljöpåverkan bostadsbyggande innebär, närmar vi oss våra mål för hållbarhet. Bland annat handlar det om att minimera energianvändningen under såväl byggtiden som i den framtida förvaltningen. Vi arbetar även proaktivt med att effektivisera vår egen produktion, finna nya lösningar och idéer, samtidigt som vi fortlöpande söker nya områden i behov av utveckling. I vårt systematiska miljöarbete arbetar vi målmedvetet med utfasning av farliga ämnen och med planerad materialhushållning. Vi mäter kontinuerligt avfall under produktionstiden, för en minskad förbrukning, samtidigt som vi arbetar för att finna fler ekologiska material för vårt byggande. I vår produktion utgår vi från systemet BASTA för att välja och hantera resurser på ett ansvarsfullt sätt. Redan i projektens inledningsskede överväger vi möjligheterna för minskad miljöbelastning. Vi provar alltid tankar som t ex att bygga med gröna tak, lyfta in förnyelsebar energi samt olika modeller för hållbar avfallshantering. Genomtänkta bostäder skapar förutsättningar och incitament för individen att leva i och med sin bostad, utifrån ett hållbart perspektiv.

VI BYGGER FRAMTID

Credentia har växt organiskt i takt med tillgången på duktig personal, bra byggplatser och intressanta samarbetsprojekt.

Norrtälje med omnejd är en attraktiv och expansiv trakt där vi i dag är en av de stora byggaktörerna. Vi känner väl till Norrtälje och vi är en effektiv och ansvarstagande byggare. Med det känner vi oss trygga i att låta verksamheten fortsätta växa även geografiskt. Vi utför idag nyproduktionsprojekt i Norrtälje, Österåker och Östhammar. Nu utforskar vi fler möjligheter i Stockholms och Uppsala län.

VÅRA BOSTÄDER

Våra bostäder, såväl bostadsrätter som hyresrätter, karaktäriseras av genomgående hög standard.

Vi arbetar alltid med väletablerade och erfarna arkitekter för att producera attraktiva bostäder med effektiva och välplanerade planlösningar, kännetecknade av rymd och ljus. Kundens intresse är alltid vår utgångspunkt när vi planerar nya bostäder. Våra hus projekteras alltid med vattenburna radiatorer och värmeåtervinning. Samtidigt mäts värme-förbrukningen individuellt för varje bostad så att den boende själv kan bevaka, och påverka, sin förbrukning. Samtliga nyproducerade bostäder ska alltid, i mån av tillgång, vara anslutna till fjärrvärmenät för energieffektiv uppvärmning. Utifrån våra höga standardkrav görs alltid sunda materialval vare sig det gäller kakel och klinker, golvtyper eller väggbeklädnadsmaterial. Vi väljer bland annat alltid fönster av hög standard för att säkerställa bra inomhusmiljö. Genom att bygga våra hus väldigt täta skapas goda förutsättningar för en långsiktig låg energianvändning. Vår egen VS-avdelning arbetar genomgående från projekteringsskedet till utförande efter branschreglerna ”Säker vatteninstallation” för att undvika fukt- och vattenproblem.
Med vår hållbarhetspolicy som grund skapar vi bostäder som inte bara tillgodoser dagens behov utan även framtidens.

Styrelsen

 • Jan-Olof Backman

  Jan-Olof Backman

  Styrelseordförande

  Hjördis Berg

  Hjördis Berg

  Styrelseledamot

  Göran Hägerfelth

  Göran Hägerfelth

  Styrelseledamot

  Bo Jacobsson

  Bo Jacobsson

  Styrelseledamot

  Tomas Ackelman

  Tomas Ackelman

  Styrelseledamot