Här nedan ser ni köpprocessens flöde

 • Intresseanmälan

  Försäljning av våra bostäder sker i samarbete med externa fastighetsmäklare. När du anmäler ditt intresse för ett projekt, bostad eller område blir du kontaktad av den säljare eller fastighetsmäklare som finns som kontakt på projekthemsidan.
 • Submit your interest

  The sale of our homes takes place in collaboration with externaI real estate agents. When you register your interest in a project, home or an area, you will be contacted by the real estate agent or seller who will be your contact during the buying process.
 • Bokning

  När du har valt bostad skriver vi ett bokningsavtal och du blir erbjuden en boendekalkyl. Bokningsavgiften är 20 000 kr, skulle du ändra dig återbetalas avgiften med avdrag för administration 8 000 kr.
 • Booking agreement

  Once you have chosen a home, we will write a booking agreement. The booking fee is SEK 20,000. Should you wish to back out of your contract, the fee will be refunded apart from SEK 8,000 for administration costs.
 • Finansiering

  Vi samarbetar med flera banker som kan hjälpa dig med en passande lösning.
 • Financing

  We work with several banks who can help you with a suitable solution.
 • Kontraktsskrivning

  Förhandsavtal
  När bostadsrättsföreningen är bildad tecknas förhandsavtal med föreningen. Innan styrelsen i föreningen undertecknar förhandsavtalet sker en prövning om du senare vid upplåtelseavtalets skrivning kan godtas som medlem i föreningen. En kreditupplysning görs och det kontrolleras att boendekostnadskalkylen fortfarande är aktuell. Här görs en förskottsbetalning om 50 000 kr med avdrag för bokningsavgiften.

  Upplåtelseavtal
  (ca tre till sex månader innan tillträde). Efter att bostadsrättsföreningen erhållit Bolagsverkets tillstånd att upplåta bostadsrätt, ska upplåtelseavtal tecknas. En avbetalning på 10% av priset görs, med avdrag för bokningsavgiften och förskottsbetalningen.
 • Contract

  When we have reached a sufficient number of bookings to start the actual production of the house, it's time for signing of a pre-agreement. Between three and six months prior to moving in, an assignment agreement is signed.
 • Parkering

  Eventuella hyresavtal för parkering tecknas på tillträdesdagen. Fördelning sker i turordning enligt tecknade avtal (bokningsavtal, förhands-avtal eller upplåtelseavtal). I samband med upplåtelseavtalet får du en blankett att fylla i om du är intresserad av parkeringsplats eller inte.
 • Parking

  Any rental agreements for parking are signed on the day you're moving in. Distribution takes place in turn according to signed agreements (booking agreements, pre-agreements or assignment agreements). When you sign the assignment agreement, you will receive a form to fill in, whether you're interested in a parking space or not.
 • Inredningsval

  När det är dags att göra dina inredningsval och tillval blir du kontaktad av inredningsansvarig. Du får inlogg till vår tillvalsportal där du gör dina val. Vi har ett stort utbud av allt från kakel och klinkers till färg på köksluckorna. Vi hjälper dig! Hälften av inredningsvalen faktureras vid beställning i de fall kostnaden överstiger 100 000 kr. Resterande belopp ska vara betalt senast tre dagar före tillträdet.
 • Choice of interior

  One of the great benefits of buying a newly produced home is that you getto be involved in and influence the look of your new home. Your new home is originally planned with a basic standard that is carefully selected by Credentias experienced interior designers. This basic standard is described in each projects housing facts. In some cases, you may want to add your personal touch. You may also replace or choose interior and equipment to your preferences according to Credentias catalog of interior items for an additional cost.
 • Byggande styrelse

   Vid föreningens bildande tillsätts en styrelse bestående av minst tre personer som är fristående från Credentia. Denna styrelse sköter verksamheten fram till dess att fastigheten är färdigställd och redo att överlämnas till den nya styrelsen. Under denna period väljs de boende in i styrelsen på en stämma.
 • Interim Board

  When the tenant owners' association is formed, a board of at least three people is appointed who is independent of Credentia.
  This board is called an interim board.
 • Kontroll och besiktning

  Ungefär två till tre veckor innan tillträde besiktas din bostad. En auktoriserad opartisk besiktningsman utses av bostadsrättsföreningens styrelse. Du erbjuds närvara vid besiktningen för att kunna kontrollera eventuella inredningsval och framföra eventuella synpunkter.
 • Final inspection

  When it is about two to three weeks until you move in, your home is inspected. An authorized impartial inspector is appointed by the tenant-owner association's interim board. You should attend the inspection to be able to examine your interior design choices and add any additional comments. Warranty inspection is performed approximately two years after the final inspection. Only after five years when the warranty period has expired, the contract is considered completed.
 • Slutbetalning

  På tillträdesdagen ska resterande del av insats och upplåtelseavgift vara betalda samt eventuella tillval. Du ska kunna uppvisa kvitto på detta i samband med att du får nycklarna till din nya bostad.
 • Final payment

  Before you move into your home, it must be paid in full. Costs for any additional interior designs or replacements must also be paid when moving in.
 • Credentia-Trygg

  För att ge ökad trygghet i ditt bostadsköp, då tiden mellan tecknande av förhandsavtal och tillträde är lång, ingår alltid Credentia-trygg när du köper en bostad av Credentia.
  Credentia-trygg gäller för dig som tecknar förhandsavtal från och med 2018-04-15.
  Vad innebär Credentia-trygg? Senast tre månader före inflyttning meddelar vi definitivt tillträdesdatum. I och med Credentia-trygg kan du skjuta upp ditt tillträde i max tre månader om du inte lyckas sälja din befintliga bostad.

  För att vi ska bevilja detta kräver vi att du har;
  •anlitat en auktoriserad mäklare för försäljningen
  •lagt ut bostaden till försäljning;
  •till ett marknadsmässigt pris
  •minst två månader innan tillträdesdatum.
  Försäljningsstart räknas från första visningen av din gamla bostad.

  Osålda lägenheter
  Skulle det finnas osålda lägenheter i föreningen ansvarar Credentia för att förvärva dessa senast på avräkningsdagen. Månadsavgift för eventuella osålda lägenheter vid inflyttningsdatum betalas av Credentia. Vårt ansvar är att bostadsrättsföreningens ekonomi inte påverkas.
 • Credentia Safe purchase

  To provide increased security in your home purchase, as the time between signing a pre-agreement and access usually take some time, Credentia-Safe Purchase is always included when you buy a home from Credentia.
  What does Credentia-Safe Purchase mean? No later than three months before moving in, we will announce the definitive date of access. With Credentia-Safe Purchase, you can postpone moving into your home for a maximum of three months if you do not succeed in selling your current home.
  In order for us to grant this service, we require that you have;

  • Hired an authorized broker for the sale of your current home
  • Put your home up for sale; at a market price at least two months before the date of access.

  Sales start is calculated from the first viewing of your current home.

  Unsold apartments: Should there be unsold apartments in the association, Credentia is responsible for acquiring these no later than the settlement date. Monthly fee for any unsold apartments at the move-in date is paid by Credentia. Our responsibility is to ensure that the tenant-owner association's finances are not affected.
 • Tillträde/ Inflyttning

  Senast tre månader innan tillträde kommer du att få definitivt tillträdesdatum från oss. På tillträdesdagen överlämnas nycklar och skötselpärm.  Vi erbjuder två timmars gratis hantverkshjälp i samband med tillträde. Dessa bokas i din Boportal och kan användas till arbeten som uppsättning av gardinstänger, hyllor och tavlor.
 • Moving in

  No later than three to six months before access, you will receive a definitive access date from us. On the access day, keys, maintenance folder and assignment agreement sig ned by the tenant­ owner association will be handed over to you upon presentation of a receipt for final payment of the apartment.
 • Vad händer om jag ångrar mig?

  Det beror på hur långt du kommit i affären.
  Bokningsavtal
  Har du bokat din lägenhet och betalat in 20 000 kr får du tillbaka 12 000 kr och resterande 8 000 kr tas ut som en administrativ avgift.

  Förhandsavtal & Upplåtelseavtal
  Dessa avtal är båda bindande för köparen.
 • What happens if I regret my purchase?

  It depends on how far you have come in the buying process.
  Booking agreement
  lf you have booked your apartment and paid in SEK 20,000, you will receive SEK 12,000 back and the remaining SEK 8,000 will be charged as an administrative fee.
  Pre-agreements & Assignment agreements
  These agreements are both legally binding.