Att bo i bostadsrätt

 • Att bo i bostadsrätt

  Upplåtelseformen är det sätt på vilket man förfogar över sin bostad. Det finns olika upplåtelseformer och i Sverige är bostadsrätt, hyresrätt och äganderätt de vanligaste. Credentia bygger endast bostäder med upplåtelseformen bostadsrätt. 

  När du köper en bostadsrätt blir du medlem i en bostadsrättsförening, som är en ekonomisk förening, vars ändamål är att upplåta bostäder till föreningens medlemmar. Detta innebär att du äger rätten att bo i din bostad. En vanlig missuppfattning är att man äger sin bostad när man köper bostadsrätt men man äger inte sin bostad rent fysiskt. Man har en andel i bostadsrättsföreningen, som i sin tur är ägare av fastigheten.

  Som huvudregel ansvarar du som medlem för underhåll och reparationer av din lägenhet, till exempel åtgärda de skador som uppkommer i bostaden, oavsett om de uppkommit genom egen åverkan eller på annat sätt, exempelvis olyckshändelse eller genom vållande av utomstående. Föreningen ansvarar för övriga delar av fastigheten till exempel fasad, gemensamma utrymmen och innergård. 

  I stadgarna för respektive bostadsrättsförening finns ansvarsfördelningen definierad för gällande delar av fastigheten, för att enkelt se vad som är medlemmars ansvar och vad som är föreningens uppgift att underhålla. 

  Bostadsrättsföreningen äger fastigheten och lägenheterna. För att få köpa en bostadsrätt måste du bli medlem i bostadsrättsföreningen. Som medlem och bostadsrättsinnehavare måste du ta hänsyn till föreningens regler (stadgar) och de lagar som reglerar boendeformen bostadsrätt.

  Bostadsrätten innebär ett förmögenhetsvärde för ”ägaren” av denna. Innehavaren betalar en årsavgift till
  föreningen, som i princip avser de kostnader som finns för lån, drift och underhåll. Årsavgiften delas upp och betalas månadsvis. Storleken på avgiften beror på föreningens totala kostnader och vilken andel som respektive bostadsrätt har av föreningens totala kostnader. Andelarna blir beräknade när föreningen bildas och anges i den ekonomiska planen. Föreningen har också enligt stadgarna rätt att ta ut en administrativ avgift vid pantsättning, överlåtelse och andrahandsuthyrning.

  En bostadsrättsförening företräds av en styrelse som föreningens medlemmar väljer vid föreningsstämman som hålls en gång per år. Förutom den årliga föreningsstämman kan det hållas extra stämmor om styrelsen tycker det är nödvändigt eller om ett visst antal medlemmar begär det. Det är styrelsen som fastställer årsavgiften för att täcka föreningens kostnader.

  Enligt bostadsrättsföreningens stadgar skall ordinarie föreningsstämma hållas mellan första mars och sista juni med föreningens nya medlemmar. Sker inflyttning lång tid innan ordinarie stämma kan interimsstyrelsen besluta om en extra stämma. Vid ordinarie stämma eller extra stämma kommer interimsstyrelsen att avgå och ersättas av en styrelse bestående av de boende, under förutsättning att föreningens bottenlån är tecknade och utbetalda.

  Ekonomisk plan

  Bostadsrättsföreningar måste ha en godkänd ekonomisk plan innan någon får flytta in i lägenheterna eller husen i föreningen. Planens uppgift är att ge blivande bostadsrättshavare information om föreningen och dess ekonomi. Planen granskas av oberoende intygsgivare och registreras hos Bolagsverket.

  I den ekonomiska planen finns följande delar med:

  • Allmänna förutsättningar
  • Beskrivning av fastigheten
  • Beräknande kostnader för föreningens fastighetsförvärv
  • Finansieringsplan
  • Beräknade löpande kostnader och intäkter
  • Nyckeltal
  • Lägenhetsredovisning
  • Ekonomisk prognos
  • Känslighetsanalys

  Byggande styrselse

  Vid föreningens bildande tillsätts en byggande styrelse bestående av minst tre personer som är fristående från Credentia. Denna styrelse finns med fram till dess att alla har flyttat in och det är dags för överlämning till bostadsrättsföreningens egen styrelse. Vid den första föreningsstämman utses en ny styrelse bestående av boende i bostadsrättsföreningen. Den byggande styrelsen upprättar bland annat en ekonomisk plan vilken registreras hos Bolagsverket. Syftet med den ekonomiska planen är att ge bostadsrättshavaren information om föreningen och hur dess ekonomi kan skötas. Den byggande styrelsen ansvarar även för att upphandla såväl entreprenörer för drift av fastigheten samt en ekonomisk förvaltare, som bland annat sköter aviseringen av månadsavgifter. Den byggande styrelsen ska lämna över en fullt fungerande fastighet till bostadsrättsföreningen.

  Besiktningar och garantier

  Några veckor innan bostadsrättsinnehavarna tillträder sina nya bostäder sker en överlåtelsebesiktning mellan Credentia och bostadsrättsföreningen.  Du som köpare är inte part i besiktningen men blir inbjuden att närvara. Med på besiktningen finns personal från Credentia och en oberoende besiktningsman. Två år efter tillträdet görs en ytterligare besiktning av bostaden där man kontrollerar om det har uppstått några fel eller brister under tiden mellan tillträdet och garantibesiktningen. Efter fem år, då garantitiden för utförande, gått ut, anses entreprenaden vara avslutad.

  Tillträde

  Senast tre månader innan tillträde kommer du att få definitivt tillträdesdatum från oss. Du får också information om vilken tid du har förtur att nyttja eventuell hiss. På tillträdesdagen överlämnas nycklar mot uppvisande av kvitto för slutbetalning av lägenhet och eventuella tillval. Du får med dig en pärm som innehåller det mesta du behöver veta om din nya bostad, bland annat information om garantier, besiktningar, skötselråd och bruksanvisningar.
 • Att bo i bostadsrätt

  Upplåtelseformen är det sätt på vilket man förfogar över sin bostad. Det finns olika upplåtelseformer och i Sverige är bostadsrätt, hyresrätt och äganderätt de vanligaste. Credentia bygger endast bostäder med upplåtelseformen bostadsrätt. 

  När du köper en bostadsrätt blir du medlem i en bostadsrättsförening, som är en ekonomisk förening, vars ändamål är att upplåta bostäder till föreningens medlemmar. Detta innebär att du äger rätten att bo i din bostad. En vanlig missuppfattning är att man äger sin bostad när man köper bostadsrätt men man äger inte sin bostad rent fysiskt. Man har en andel i bostadsrättsföreningen, som i sin tur är ägare av fastigheten.

  Som huvudregel ansvarar du som medlem för underhåll och reparationer av din lägenhet, till exempel åtgärda de skador som uppkommer i bostaden, oavsett om de uppkommit genom egen åverkan eller på annat sätt, exempelvis olyckshändelse eller genom vållande av utomstående. Föreningen ansvarar för övriga delar av fastigheten till exempel fasad, gemensamma utrymmen och innergård. 

  I stadgarna för respektive bostadsrättsförening finns ansvarsfördelningen definierad för gällande delar av fastigheten, för att enkelt se vad som är medlemmars ansvar och vad som är föreningens uppgift att underhålla. 

  Bostadsrättsföreningen äger fastigheten och lägenheterna. För att få köpa en bostadsrätt måste du bli medlem i bostadsrättsföreningen. Som medlem och bostadsrättsinnehavare måste du ta hänsyn till föreningens regler (stadgar) och de lagar som reglerar boendeformen bostadsrätt.

  Bostadsrätten innebär ett förmögenhetsvärde för ”ägaren” av denna. Innehavaren betalar en årsavgift till
  föreningen, som i princip avser de kostnader som finns för lån, drift och underhåll. Årsavgiften delas upp och betalas månadsvis. Storleken på avgiften beror på föreningens totala kostnader och vilken andel som respektive bostadsrätt har av föreningens totala kostnader. Andelarna blir beräknade när föreningen bildas och anges i den ekonomiska planen. Föreningen har också enligt stadgarna rätt att ta ut en administrativ avgift vid pantsättning, överlåtelse och andrahandsuthyrning.

  En bostadsrättsförening företräds av en styrelse som föreningens medlemmar väljer vid föreningsstämman som hålls en gång per år. Förutom den årliga föreningsstämman kan det hållas extra stämmor om styrelsen tycker det är nödvändigt eller om ett visst antal medlemmar begär det. Det är styrelsen som fastställer årsavgiften för att täcka föreningens kostnader.

  Enligt bostadsrättsföreningens stadgar skall ordinarie föreningsstämma hållas mellan första mars och sista juni med föreningens nya medlemmar. Sker inflyttning lång tid innan ordinarie stämma kan interimsstyrelsen besluta om en extra stämma. Vid ordinarie stämma eller extra stämma kommer interimsstyrelsen att avgå och ersättas av en styrelse bestående av de boende, under förutsättning att föreningens bottenlån är tecknade och utbetalda.

  Ekonomisk plan

  Bostadsrättsföreningar måste ha en godkänd ekonomisk plan innan någon får flytta in i lägenheterna eller husen i föreningen. Planens uppgift är att ge blivande bostadsrättshavare information om föreningen och dess ekonomi. Planen granskas av oberoende intygsgivare och registreras hos Bolagsverket.

  I den ekonomiska planen finns följande delar med:

  • Allmänna förutsättningar
  • Beskrivning av fastigheten
  • Beräknande kostnader för föreningens fastighetsförvärv
  • Finansieringsplan
  • Beräknade löpande kostnader och intäkter
  • Nyckeltal
  • Lägenhetsredovisning
  • Ekonomisk prognos
  • Känslighetsanalys

  Byggande styrselse

  Vid föreningens bildande tillsätts en byggande styrelse bestående av minst tre personer som är fristående från Credentia. Denna styrelse finns med fram till dess att alla har flyttat in och det är dags för överlämning till bostadsrättsföreningens egen styrelse. Vid den första föreningsstämman utses en ny styrelse bestående av boende i bostadsrättsföreningen. Den byggande styrelsen upprättar bland annat en ekonomisk plan vilken registreras hos Bolagsverket. Syftet med den ekonomiska planen är att ge bostadsrättshavaren information om föreningen och hur dess ekonomi kan skötas. Den byggande styrelsen ansvarar även för att upphandla såväl entreprenörer för drift av fastigheten samt en ekonomisk förvaltare, som bland annat sköter aviseringen av månadsavgifter. Den byggande styrelsen ska lämna över en fullt fungerande fastighet till bostadsrättsföreningen.

  Besiktningar och garantier

  Några veckor innan bostadsrättsinnehavarna tillträder sina nya bostäder sker en överlåtelsebesiktning mellan Credentia och bostadsrättsföreningen.  Du som köpare är inte part i besiktningen men blir inbjuden att närvara. Med på besiktningen finns personal från Credentia och en oberoende besiktningsman. Två år efter tillträdet görs en ytterligare besiktning av bostaden där man kontrollerar om det har uppstått några fel eller brister under tiden mellan tillträdet och garantibesiktningen. Efter fem år, då garantitiden för utförande, gått ut, anses entreprenaden vara avslutad.

 • Tillträde

  Senast tre månader innan tillträde kommer du att få definitivt tillträdesdatum från oss. Du får också information om vilken tid du har förtur att nyttja eventuell hiss. På tillträdesdagen överlämnas nycklar mot uppvisande av kvitto för slutbetalning av lägenhet och eventuella tillval. Du får med dig en pärm som innehåller det mesta du behöver veta om din nya bostad, bland annat information om garantier, besiktningar, skötselråd och bruksanvisningar.